Media cover image

17-04-2024

މި ރިޕޯޓުން ޕެންޝަން އޮފީހުން ފާއިތުވިއަހަރު ކޮށްފައިވާ މުހިންމު މައްސައްކަތްތަކުގެ މައުލޫމާތާއި، އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް ފަންޑުގެ ޕާފޯމަންސް، މުހިންމު މަޝްރޫއުތަކާއި، މުސްތަގުބަލަށް ރާވާފައިވާ ކަންކަމުގެ ތަފްސީލު ލިބިވަޑައިގަންނާވާނެއެވެ. 

މި ރިޕޯރޓް ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް [ލިންކް] އިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. 

އޮފީހުގެ އެޑްރެސް

އެލައިޑް ބިލްޑިންގ (8ވަނަ ފަންގިފިލާ), ޗާނދަނީ މަގު, މާލެ, 20156, ދިވެހިރާއްޖެ

ގުޅުއްވާ

ގުޅުއްވުމަށް1441އީމެއިލްinfo@pension.gov.mvރިސެޕްޝަން ޚިދުމަތްތައް : 08:00 - 14:00
އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް: 08:00 - 16:00

ޕެންޝަން މޯބައިލް އެޕް

Download on App StoreGet it on Play Store