Media cover image

27-04-2024

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ (އެމް.އެން.ޔޫ) ގެ ދަރިވަރުންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަން ނިޒާމާ ގުޅޭގޮތުންނާއި ރިޓަޔަރމަންޓަށް ތައްޔާރުވުމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް 18 އެޕްރީލް 2024 ގައި ޕެންޝަން އޮފީހުގައި ވަނީ ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

އޮފީހުގެ އެޑްރެސް

އެލައިޑް ބިލްޑިންގ (8ވަނަ ފަންގިފިލާ), ޗާނދަނީ މަގު, މާލެ, 20156, ދިވެހިރާއްޖެ

ގުޅުއްވާ

ގުޅުއްވުމަށް1441އީމެއިލްinfo@pension.gov.mvރިސެޕްޝަން ޚިދުމަތްތައް : 08:00 - 14:00
އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް: 08:00 - 16:00

ޕެންޝަން މޯބައިލް އެޕް

Download on App StoreGet it on Play Store